ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 11 มิถุนายน 2023 7:58 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน่วยทันตกรรม จัดการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน่วยทันตกรรม จัดการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน่วยทันตกรรม โรงรียนวัดเขาปิ่นทองได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยทันตกรรม หน่วยทันตกรรม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง หน่วยทันตกรรม ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน และสุขภาพช่องปากของโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โดยได้ทำการตรวจนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่  1-3 โดยมีนายวัลลภ เหวันต์ ครูสิริประภา อินทคง ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีที่ 2และ ปีที่ 3

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดงานให้กับคุณครูที่เกษียณอายุ

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดงานให้กับคุณครูที่เกษียณอายุ

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้ทำการจัดงานให้กับครูที่เกษียณ ครูผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดงาน “60 ปี มีคุณค่า กษิณา สุขสำราญ” เพื่อเป็นเกียรติแก่นางณัฐฐิญา นันท์รัตน์ไกร โดยมีนานวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนร่วมกันในงาน ซึ่งทีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรช่วงเช้า การแสดงของตัวแทนนักเรียน การแสดงของคณะครู และการแสดงมุตฑิตาจิต พร้อมทั้งรับประทานอาหารพร้อมกัน

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองจัดโครงการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ทำการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ท้องถิ่นระดับประถมศึกษาตอนปลายให้กับ โรงเรียนวัดเขาปื่นทองโดยมี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 และยังได้มีโรงเรียนอื่นๆได้เข้าร่วมด้วย ได้แก่ โรงเรียนปากช่องฯ โรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนบ้านพุแค เข้าร่วมกิจกรรม