ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 23 มีนาคม 2023 9:38 PM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ผู้อำนวยการ

นายวัลลภ เหวันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

พันธกิจ
๑. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
๓.พัฒนาส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน
๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดนตรี นาฏศิลป์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสถานศึกษา
๗.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
๘.พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

เป้าหมายด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวน ตามช่วงชั้น
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
4. นักเรียนปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
5. นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้
6. นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน

เป้าหมายด้านครู
1. ครูมีการพัฒนาระบบการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. ครูมีระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. ครูมีระบบการเรียนการสอนแนวปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายด้านผู้บริหาร
1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
4. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์คุ้มค่า
8. การจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของบุคลากร
9. ระดมทรัพยากรในโรงเรียนให้รับประโยชน์สูงสุด

หน่วยทันตกรรม จัดการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน่วยทันตกรรม จัดการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน่วยทันตกรรม โรงรียนวัดเขาปิ่นทองได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยทันตกรรม หน่วยทันตกรรม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง หน่วยทันตกรรม ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน และสุขภาพช่องปากของโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โดยได้ทำการตรวจนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่  1-3 โดยมีนายวัลลภ เหวันต์ ครูสิริประภา อินทคง ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีที่ 2และ ปีที่ 3

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดงานให้กับคุณครูที่เกษียณอายุ

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดงานให้กับคุณครูที่เกษียณอายุ

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้ทำการจัดงานให้กับครูที่เกษียณ ครูผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองได้จัดงาน “60 ปี มีคุณค่า กษิณา สุขสำราญ” เพื่อเป็นเกียรติแก่นางณัฐฐิญา นันท์รัตน์ไกร โดยมีนานวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนร่วมกันในงาน ซึ่งทีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรช่วงเช้า การแสดงของตัวแทนนักเรียน การแสดงของคณะครู และการแสดงมุตฑิตาจิต พร้อมทั้งรับประทานอาหารพร้อมกัน

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองจัดโครงการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ทำการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ท้องถิ่นระดับประถมศึกษาตอนปลายให้กับ โรงเรียนวัดเขาปื่นทองโดยมี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 และยังได้มีโรงเรียนอื่นๆได้เข้าร่วมด้วย ได้แก่ โรงเรียนปากช่องฯ โรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนบ้านพุแค เข้าร่วมกิจกรรม