ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 2:51 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ผู้อำนวยการ

นายวัลลภ เหวันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

พันธกิจ
๑. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
๓.พัฒนาส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
๔. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงาน
๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดนตรี นาฏศิลป์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสถานศึกษา
๗.ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา
๘.พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

เป้าหมายด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวน ตามช่วงชั้น
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
4. นักเรียนปฏิบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
5. นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้
6. นักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน

เป้าหมายด้านครู
1. ครูมีการพัฒนาระบบการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. ครูมีระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. ครูมีระบบการเรียนการสอนแนวปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายด้านผู้บริหาร
1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
4. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์คุ้มค่า
8. การจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของบุคลากร
9. ระดมทรัพยากรในโรงเรียนให้รับประโยชน์สูงสุด